nhẹ xọp trong Tiếng Anh là gì?

nhẹ xọp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhẹ xọp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhẹ xọp

    excessively light, very light