nhẹ hơn trong Tiếng Anh là gì?

nhẹ hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhẹ hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhẹ hơn

    * thngữ

    to kick the beam