như xẩm sờ gậy trong Tiếng Anh là gì?

như xẩm sờ gậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như xẩm sờ gậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • như xẩm sờ gậy

    awkwardly, clumsily