như bác trong Tiếng Anh là gì?

như bác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như bác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như bác

    * ttừ

    avuncular