như ngủ trong Tiếng Anh là gì?

như ngủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như ngủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như ngủ

    sleep-like

    trong một trạng thái như ngủ in a sleep-like state