như bùn trong Tiếng Anh là gì?

như bùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như bùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như bùn

    * ttừ

    silty