như van hai lá trong Tiếng Anh là gì?

như van hai lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như van hai lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như van hai lá

    * ttừ

    mitral