như vạc ăn đêm trong Tiếng Anh là gì?

như vạc ăn đêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như vạc ăn đêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • như vạc ăn đêm

    laboriously, with great difficulty