như thiên tiên trong Tiếng Anh là gì?

như thiên tiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như thiên tiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như thiên tiên

    * phó từ ethereally