như tạc trong Tiếng Anh là gì?

như tạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như tạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như tạc

    * ttừ

    express