như người nô lệ trong Tiếng Anh là gì?

như người nô lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như người nô lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như người nô lệ

    * ttừ

    servile