như cá trên cạn trong Tiếng Anh là gì?

như cá trên cạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như cá trên cạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • như cá trên cạn

    like a fish out of water