như cá gặp nước trong Tiếng Anh là gì?

như cá gặp nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như cá gặp nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như cá gặp nước

    to be in one's element

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • như cá gặp nước

    to be in one’s element