như đổ cây nước trong Tiếng Anh là gì?

như đổ cây nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như đổ cây nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như đổ cây nước

    * ttừ

    pouring