như đỉa trong Tiếng Anh là gì?

như đỉa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như đỉa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như đỉa

    * ttừ

    leechlike