như đã thú nhận trong Tiếng Anh là gì?

như đã thú nhận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ như đã thú nhận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • như đã thú nhận

    * dtừ

    admission