nghỉ bù trong Tiếng Anh là gì?

nghỉ bù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghỉ bù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghỉ bù

    to have some time off in compensation/by way of compensation