ngự uyển trong Tiếng Anh là gì?

ngự uyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự uyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngự uyển

    royal park; imperial park

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngự uyển

    imperial garden, royal park