ngự trên ngai trong Tiếng Anh là gì?

ngự trên ngai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự trên ngai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngự trên ngai

    to be seated in a stately way on the throne-royal