ngự giá trong Tiếng Anh là gì?

ngự giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngự giá

    royal carriage, royal palanquin, imperial carriage; imperial journey

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngự giá

    royal carriage, royal palanquin, imperial carriage; imperial journey