ngự phòng trong Tiếng Anh là gì?

ngự phòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự phòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngự phòng

    xem phòng ngự