ngự triều trong Tiếng Anh là gì?

ngự triều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự triều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngự triều

    hold the court; imperial audience