ngự trên ngai vàng trong Tiếng Anh là gì?

ngự trên ngai vàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngự trên ngai vàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngự trên ngai vàng

    to be seated on the throne