neo tiền trong Tiếng Anh là gì?

neo tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo tiền

    lack of money, short of cash