neo phao trong Tiếng Anh là gì?

neo phao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo phao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo phao

    drag anchor, drift-anchor