neo đằng mũi trong Tiếng Anh là gì?

neo đằng mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo đằng mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo đằng mũi

    * dtừ

    bower-anchor, bower