neo cố định trong Tiếng Anh là gì?

neo cố định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ neo cố định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • neo cố định

    * dtừ

    moorings