nô en trong Tiếng Anh là gì?

nô en trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nô en sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nô en

    christmas

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • Nô en

    Christmas

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nô en

    Noël, Yule, Christmas