nô dịch trong Tiếng Anh là gì?

nô dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nô dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nô dịch

  to enslave; to subdue; to subjugate

  bọn chúng muốn nô dịch các nước nhược tiểu they want to enslave the small and weak nations

  servile; slavish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nô dịch

  Enslave, subdue, subjugate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nô dịch

  enslave, subdue, subjugate