não sau trong Tiếng Anh là gì?

não sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ não sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • não sau

    rhombencephalon; hindbrain

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • não sau

    rhombencephalon, hindbrain