não cân trong Tiếng Anh là gì?

não cân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ não cân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • não cân

    cerebral muscless