não bạt trong Tiếng Anh là gì?

não bạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ não bạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • não bạt

    cymbals

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • não bạt

    Cymbals

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • não bạt

    cymbals