não căn trong Tiếng Anh là gì?

não căn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ não căn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • não căn

    nerve centre