lộn tùng phèo trong Tiếng Anh là gì?

lộn tùng phèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộn tùng phèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộn tùng phèo

    như lộn phèo

    tumble head over heels

    ngã lộn tùng phèo come (take) a purler