lộn ngược lại trong Tiếng Anh là gì?

lộn ngược lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lộn ngược lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lộn ngược lại

    * thngữ

    to turn end for end