lệch tâm trong Tiếng Anh là gì?

lệch tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch tâm

    offset

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệch tâm

    eccentric