lệch lạc trong công việc trong Tiếng Anh là gì?

lệch lạc trong công việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch lạc trong công việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch lạc trong công việc

    discrepancies in the work