lệch pha trong Tiếng Anh là gì?

lệch pha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch pha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch pha

    (physics) dephasing

    làm lệch pha dephase

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lệch pha

    (physics) dephasing