lệch sai đi trong Tiếng Anh là gì?

lệch sai đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch sai đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch sai đi

    * ttừ

    deviatory