lệch hẳn về một bên trong Tiếng Anh là gì?

lệch hẳn về một bên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch hẳn về một bên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch hẳn về một bên

    * nđtừ

    sag