lệch lạc tư tưởng trong Tiếng Anh là gì?

lệch lạc tư tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch lạc tư tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch lạc tư tưởng

    ideological error, thought deviations