lệch lạc trong công tác trong Tiếng Anh là gì?

lệch lạc trong công tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệch lạc trong công tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệch lạc trong công tác

    discrepancies