lấm tấm những giọt trong Tiếng Anh là gì?

lấm tấm những giọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm tấm những giọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấm tấm những giọt

    * ttừ

    beady