lấm lét trong Tiếng Anh là gì?

lấm lét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm lét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấm lét

  timorous; fearful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấm lét

  * verb

  to look slyly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấm lét

  to look slyly