lấm bùn trong Tiếng Anh là gì?

lấm bùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm bùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấm bùn

    * ttừ

    slushy, muddy, slimy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấm bùn

    muddy, dirty from mud