lấm lem trong Tiếng Anh là gì?

lấm lem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấm lem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấm lem

    xem lấm láp

    bùn lấm lem spattered with mud