lương và phụ cấp trong Tiếng Anh là gì?

lương và phụ cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lương và phụ cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lương và phụ cấp

    pay and allowance