lương thực tươi trong Tiếng Anh là gì?

lương thực tươi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lương thực tươi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lương thực tươi

    fresh food items