lương cố định trong Tiếng Anh là gì?

lương cố định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lương cố định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lương cố định

    fixed salary