lóng trong Tiếng Anh là gì?

lóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lóng

  * dtừ

  internode; slang; cant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lóng

  * noun

  internode slang; cant

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lóng

  internode slang, cant